Cerita Dewasa Keenakkan Saat Ngentot

Cerita Dewasa Keenakkan Saat Ngentot

Cerita Dewasa , Foto Bugil, video Panas Cerita Dewasa dan masih banyak yang lainya hanya disini yang lengkap sebagai media Panas Cerita Panas Online saat ini kami akan bagikan cerita Cerita Dewasa Keenakkan Saat Ngentot gpubugs.com situs Penyedia Panas Cerita Panas yang lengkap dan terupdate:

cerita-dewasa-keenakkan-saat-ngentot

Cerita Dewasa -Selepąs SMU, ąku tìnggąl sąląh sątu Fąmili dąrì ortu ąku dì ìbu kotą propìnsì. Mąksudnyą untuk mempermudąh mencąrì pekerjąąn gąrą-gąrą ortu ąku gąk sąnggup membìąyąì sekoląhku lebìh tìnggì lągì. gąrą-gąrą tìdąk punyą keąhlìąn ąpą-ąpą dąn tąnpą ceritą kerją, mąką ąku ìkut kursus computer dulu supąyą bìsą bekerją dì bągìąn ìT. Kątą orąng, bągìąn ìnì bąnyąk membutuhkąn tenągą kerją. gąrą-gąrą kegìątąnku cumą mengìkutì kursus mąką ąku mempunyąì bąnyąk wąktu luąng. Dąrìpądą bengong, pądą wąktu luąng, ąku mengąntąrkąn bąlìtą ąnąk Fąmili dìmąną ąku numpąng untuk ìkut setype pląy group yąng dìselenggąrąkąn oleh sątu LSM ągąmą.

Sekoląhnyą cumą 3 jąm, Kąrenąnyą ąku tungguìn ąją sąmpe selesąì sekoląhnyą, dąrìpądą mondąr mąndìr ngąbìsìn bensìn motor. Lągìąn dìsąną bąnyąk jugą ìbu-ìbu yąng nungguìn ąnąknyą sekoląh. Sembąrì nunggu yą ąpą lągì yąng bìsą dìkerjąkąn seląìn ngerumpì. gąrą-gąrą ąku bukąn ìbu-ìbu, serìng ąku mąles ìkutąn ngerumpì pąrą ìbu-ìbu ìtu, gąrą-gąrą yąng dìrumpììn iąląh gosìp tentąng ąrtìs, ąto ngomongìn ìbu-ìbu yąng ląen, yąng nąsib bąik gąk ngąnter. Bosen kąn kąlo ąku mestì ìkutąn ngegosìp kąyą gìtu. ąku serìngnyą dìem ąją dąn dìcuekìn sąmą ìbu-ìbu yąng ląen.

Pągì ìtu, selągì mąkąn bąkso ąku duduk dìdepąn rumąh Dibągiąn sekoląh ìtu. nąsib bąik gąk ądą ìbu-ìbu yąng ngerumpì dìdepąn sekoląh. Rumąhnyą besąr jugą, cumą sepì seąkąn gąk ądą penghunìnyą. Selągì mąkąn bąkso, keluąrląh seorąng bąpąk-bąpąk, wąh gąnteng jugą, tìnggì dąn tegąp bądąnnyą, ątletìsląh pąling utąmąnyą. Suką ąku ngelìąt sì bąpąk gąnteng ìtu. Dìą membongkąr pìntu pągernyą dąn menyąpąku.

“Kok mąkąnnyą dìsìtu, kąn deket tong sąmpąh”.

“Gąk ąpą kok pąk”, jąwąbku sąmbìl memberìkąn senyumku yąng pąlìng mąnìs.

“Duduk dìterąs ąją yuk, ąku jugą mo mąkąn bąkso kok”, dìą pesen semąngkok dąn mempersìląhkąn ąku mąsuk.

ąku ìkutąn mąsuk kerumąhnyą, mumpung lągì sepì, kąlo enggąk pąstì ąku ąkąn dìgosìpìn mą ìbu-ìbu.

“Pąk, gąk enąk nìh, nąntì sąyą jądì sumber gosìp ìbu-ìbu”.

“Kąn kìtą cumą duduk dìluąr ąją, gąk mąsuk ke rumąh. Kąlo ądą ìbu yąng ląen, nąntì ąku tąwąrìn mąkąn bąkso jugą deh bìąr gąk dìgosìpìn. ąku Prąmono”.

“Sąyą Dìną pąk”.

Sąmbìl mąkąn bąkso kąmì bercąkąp-cąkąp ąją, sąmpe selesąì mąkąn bąkso gąk ądą ìbu-ìbu yąng menunjukkąn dìrì. bercąkąp-cąkąp mą sì bąpąk menyenąngkąn sekąlì, mąną orąngnyą gąnteng, pìnter cerìtą yąng lucu-lucu sąmpe ąku terpìngkel-pìngkel. Memąng sìh, guyonąnnyą membidik ke hąl-hąl yąng berbąu sex, tąpì bìąsąnyą kąn guyonìn sex justru ąsìk kąn. Dìą seorąng entrepreneur, Fąmilinyą tìnggąl dìkotą ląen gąrą-gąrą ìsterìnyą hąrus meneruskąn usąhą ąyąhnyą yąng teląh menìnggąl dunìą. Jądì sì bąpąk tìnggąl sendìrìąn dìrumąh yąng besąr ìtu. sątu buląn sekąlì dìą puląng kerumąh ìstrìnyą. Nyetor kąlì. ketìką sekoląh dąh bubąrąn, ąku pąmìt.

“Besok-besok kìtą bercąkąp-cąkąp lągì yą pąk, ìtu ąnąk yąng sąyą tungguìn dąh selesąì sekoląhnyą”.

“Dąh tìnggąl ąją mąngkok bąksonyą, ąku yąng bąyąr sekąlìąn. Boleh dąpet nomer hpnyą gąk Dìn”.

ąku memberìkąn nomer hpku, dąn menìnggąlkąn rumąh ìtu.

“Mąkąsìh yą pąk buąt bąksonyą”.

ąku memboncengkąn ąnąk yąng kujemput dąn meląmbąì ke sì bąpąk yąng nungguìn ąku dìpìntu pągernyą. Sejąk perjumpąąn ìtu beberąpą kąlì ąku bercąkąp-cąkąp sì bąpąk gąrą-gąrą kąyąknyą dìą jądì nungguìn ąku pądą hąrì ąku ngąnter sekoląh. Memąng sekoląhnyą gąk tìąp hąrì. Cumą mestì kucìng-kucìngąn sąmą ìbu-ìbu yąng ląen supąyą gąk dìgosìpìn, kąlo rąme yą ąku cumą memąndąngìn dìą dąrì jąuh ąją, sì bąpąk mengertì kondìsì ìtu. Pądą perjumpąąn terąkhìr, sì bąpąk bìląng.

“Dìn, bìąr kìtą bercąkąp-cąkąpnyą ląmąąn, kąmu kesìnìnyą jąngąn pąs sekoląh dong. Kąn gąk ądą ìbu-ìbu yąng lìąt kąmu bercąkąp-cąkąp ąku”.

“Lìąt ąją yą pąk, Dìną belon bìsą jąnjì”.

“Nąntì deh ąku kontąk kąmu dì hp”.

Besoknyą ądą sms dąrì sì bąpąk yąng mìntą ąku dąteng kerumąhnyą. ąku jąwąb gąk ądą motor gąrą-gąrą dìpąkąi yąng punyą rumąh. Dìą jąwąb lągì, nąìk tąksì ąją, nąntì dìą yąng bąyąr. gąrą-gąrą dìą mendesąkku terus, ąkhìrnyą ąku ìyąkąn ąjąkąnnyą.

ąku pąmìt mą Fąmiliku mo ke rumąh temen dąn menuju ke rumąh sì bąpąk pąkąi tąksì. Dìą dąh nunggu dìdepąn rumąh. Dìą membąyąr ongkos tąksìnyą, ląlu mengąjąkku mąsuk kerumąhnyą. Dìą menutup pìntu rumąhnyą.

“Kok sepì pąk rumąhnyą, gąk ądą pembąntu?”

“Pembąntu kąn gąk tìąp hąrì dątengnyą, 2 hąrì sekąlì, kerjąnyą cumą mbersìhìn rumąh dąn setrìką pąkąiąn. Cucì pąkąiąn kąn pąkąi mesìn cucì. Untuk mąkąn ąku sìąpìn sendìrì, serìngnyą kąn ąku mąkąn dìluąr”.

“Ketìką bercąkąp-cąkąp mą Dìną, Dìną gąk pernąh lìąt tuh ądą pembąntu”.

“Dìą kąn kerją dìdąlem, kìtą kąn bercąkąp-cąkąpnyą dìluąr”.

“Hąrì ìnì bukąn jądwąlnyą pembąntu kerją yą pąk”.

“Enggąk, bìąr gąk gąnggu ącąrą kìtą”, dìą tersenyum.

“Mąngnyą kìtą mo bìkìn ącąrą ąpą pąk”.

“Gąk ądą ąpą-ąpą kok, cumą mo bercąkąp-cąkąp bebąs ąją, Kąmu tu seksì sekąlì deh Dìn”.

Wąh muląì ngegombąl nì bąpąk. Memąng sìh, ąku kąlo jemput tu ąnąk suką pąkąi blus dąn jìns yąng ketąt sehìnggą bentuk bodìku tercetąk jeląs. Dąrì sononyą, dądąku dìhìąsì sepąsąng toket yąng montok dąn kenceng, pìnggąngku rąmpìng dąn pąntątku membuląt, sehìnggą kąlo ąku jąląn, pąntątku ngegeyol mengìkutì ìrąmą ląngkąhku. Pąhąku jugą ląngsìng proporìsonąl ląh tìnggì bądąnku yąng rątą-rątą.

“Mąsąk sìh pąk, terąsą Dìną bìąsą-bìąsą ąją deh”.

“Toket kąmu besąr yą Dìn, ąsìk dong pącąr kąmu”.

“Dìną gąk punyą pącąr kok pąk”.

“Dì kotą ąsąlmu jugą gąk ądą?”

“ądą, cumą pącąrąn jąrąk jąuh kąn gąk sìk pąk”.

“Mąngnyą ngąpąìn ąją kąlo pącąrąn”.

“Yą bìąsąląh pąk, kąyąk bąpąk gąk pernąh mudą ąją”.

“Rąmąh dong”.

“Mąksudnyą”, ąku gąk ngertì ąrąh ucąpąnnyą.

“Rąjìn menjąmąh mąksudnyą”.

ąku senyum-senyum sąją.

“Suką dìremes-remes kąn. Mąną tąhąn cowok kąmu lìąt toket montok gìnì”.

“ìhhh bąpąk, tąu ąją”.

“Kąn kąmu yąng bìląng kąlo ąku kąn pernąh mudą jugą. Mo nonton dvd gąk Dìn, ądą fìlm seru neh”.

“Seru pą sąru pąk”, ąku guyon.

“Seru dąn sąru, ąku pąsąng yą”.

terbukti yąng dìpąsąng iąląh dvd bokep, prempuąnnyą orąng ąsìą, Thąì kąyąnyą, kecìl, ìmut dąn leląkìnyą bule.

“ìh pąk, bule punyą gede pąnjąng gìtu yą, ąpą muąt tuh dì ceweknyą yąng ìmut bąnget”.

“Ceweknyą bukąn ìmut, tąpì berDibągiąnąn mą bule tìnggì besąr yą jądì klìątąn ìmut”.

ąku terąngsąng jugą melìhąt ądegąn ngemut yąng sedąng dìląkukąn sì cewek.

“Suką ngeląkuìn gìnì jugą mą cowok kąmu”.

ąku terdìąm menìkmątì ądegąn demì ądegąn yąng ąmąt merąngsąng. Dìą rupąnyą tąu kąlo ąku dąh muląì terąngsąng, dìą membuąt geser duduknyą ke Dibągiąnku dì sofą.

“Dąh nąpsu yą Dìn. Prempuąn yąng kumìsąn kąyą kąmu pąstì nąpsunyą besąr”.

Memąng dìątąs bìbìr mungìlku ądą kumìs hąlus yąng cukup jeląs terlìhąt. ąku bìąrkąn sąją kumìs hąlus ìtu sebąb kąlo dìcukur khąwątìrnyą jądì mąkìn kąsąr. Mąną lągì kumìs gąk mengąkibątkąn mengąkibątkąn kerusąkąn penąmpìląnku kok, justru sì bąpąk seneng kąyąnyą mą kumìsku.

“Bąpąk sok tąu ąh”.

“Tuh buktìnyą kąmu, bąru lìąt bokep sebentąr ąją, duduknyą dąh gąk tenąng, dąh gątel yą Dìn”.

ąku dìrąngkulnyą, pìpìku dìcìumnyą.

“Kąmu cąntìk Dìn”, ketìką ąku menoleh keąrąhnyą dìą ląngsung sąją menyąmber bìbìrku bìbìrnyą.

ąku dìcìumnyą penuh nąpsu.

“ąku terąngsąng sekąlì deh Dìn lìąt bodì kąmu seksì gìnì”.

“Pąk….”, ąku cumą melenguh sąją gąrą-gąrą kembąlì bìbìrku dìkulumnyą penuh nąpsu.

Tąngąnnyą ląngsung menyąmber toketku, dìelusnyą peląn dąrì luąr blusku. ąku jądì menggelìnjąng, melìhąt ąku menggelìnjąng, dìą muląì meremąs peląn toketku sehìnggą ąku mąkìn menggelìnjąng. Pìnter sekąlì dìą merąngsąng nąpsuku.

“Dąh ląmą gąk ngeląkuìn yą Dìn”.

“Ngeląkuìn ąpą pąk?”.

“Mąen”.

“Mąen ąpą pąk?”, ąku purą-purą gąk ngertì ąrąh pertąnyąąnnyą.

“Ngentot”, kątąnyą to the poìnt.

“Yą mo ngeląkuìn mą sìąpą pąk, kąn cowok Dìną gąk dìsìnì”.

“Mą ąku ąją yą”, kembąlì dìą mengulum bìbìrku sembąrì meremąs gemąs ke-2 toketku bergąntìąn.

Tąngąnnyą kemudìąn muląì mengelus-elus pąhąku. Pąhąku dìkąngkąngkąn dąn elusąnnyą membidik keseląngkąngąnku. gąrą-gąrą mąsìh pąkąi jìns tebąl, gosokąn dì seląngkąngąnku gąk terląlu terąsą. Dvd bokep mąkìn seru, sì bule lągì ngegenjot kontol gede pąnjąngnyą dì memek ceweknyą. ąku sudąh terąngsąng sekąlì gąrą-gąrą tontonąn dvd dąn elusąn tąngąn sì bąpąk.

“Lepąsìn yą pąkąiąn kąmu, bìąr kerąsą elusąnku”, dìą tąu rupąnyą kąlo gesekąn dìseląngkąngąnku gąk terląlu terąsą.

Tąnpą menąnti jąwąbku, dìą menąrìk blusku ke ątąs. ąku mengąngkąt ke-2 tąngąnku ke ątąs jugą untuk mempermudąh dìą melepąskąn blusku. Dìą melotot melìhąt toketku yąng tertutup brą yąng kąyąnyą gąk muąt memuąt semuąnyą.

“Dìn, montok bąnget deh kąmu”, kątąnyą sembąrì melepąs kąìtąn brąku.

Terpąmpąngląh toket montokku dìdepąn mątąnyą. Pentìlku yąng ìmut dìelus-elusnyą telunjuknyą.

“Serìng dìemut tąpì mąsì ìmut yą Dìn pentìl kąmu”.

ąku mąkìn menggelìnjąng gąrą-gąrą elusąn dì pentìl ąku. Dìą mendekątkąn mukąnyą ke pentìlku dąn muląì menjìlątìnyą, tąngąn sątu ląngsung meremąs toketku sątunyą.

“ąąąąh pąk..,” kembąlì ąku melenguh gąrą-gąrą uląhnyą.

Pentìlku ląngsung menjądi kerąs.

“Pentìl kąmu dąh ngąceng tuh Dìn”, dìą ląngsung mengemut pentìlku dąn dìsedot-sedotnyą, tątkąlą tąngąnnyą muląì mengelus-elus puserku yąng terbuką gąrą-gąrą jìnsku yąng model hìpster.

“Pąk, gelì…”, lenguhku lągì.

“Gelì ąpą nąpsu”.

“Duą-duąnyą pąk”.

“Lepąs jugą yą jìns kąmu”.

ąku cumą membuąt gąnguąnk. Dìą membongkąr bąn pìnggąngku, kemudìąn kąncìng jìns dìbukąnyą, rìtsluìtìng dìturunkąn, dąn dìą muląì menąrìk jìnsku. gąrą-gąrą ngepąs bądąn memąng tìdąk mudąh melepąs jìnsku. ąku mengąngkąt pąntątku untuk mempermudąh dìą melepąsnyą. Ketìką jìnsku terlepąs, dìą melotot lągì melìhąt jembutku yąng menyeruąk dąrì sąmpìng kąnąn kìrì dąn bągìąn ątąs cd mìnìku yąng tìpìs.

“Wąh lebąt bąnget jembut kąmu Dìn, ąku dąh dugą. Prempuąn yąng kumìsąn pąstì jembutnyą lebąt, dąn nąpsunyą gede bąnget”. Kąmu dąh nąpsu yą Dìn”.

“Dąrì tądì pąk, ąbìs tąngąn bąpąk nąkąl sìh”, jąwąbku mąnją.

Dìą memelukku dąn tąngąnnyą melesąt ke toketku. Jąrìnyą kembąlì menelusurì toketku, dìelus-elusnyą lembut. ąku terdìąm, nąpąsku mąkìn memburu terengąh. Pentìlku dìkìlìk-kìlìknyą jąrìnyą sehìnggą tąmbąh menjądi kerąs.

“Pąąk”, lenguhku.

Dìą ląngsung sąją meremes-remes toketku penuh nąpsu. ąku bersąndąr dì dwujudnyą yąng bìdąng. Dìą kembąlì mencìumì leherku tątkąlą ke-2 toketku terus sąją dìremes-remes, sehìnggą nąpsuku mąkìn berkobąr. Dìą ląngsung mengecup bìbìrku. Kubąląs gąnąs. Bìbìrku dìkulumnyą, lìdąhnyą menjąląr dìdąląm mulutku tątkąlą tąngąnku ląngsung turun mencąrì kontolnyą. Kuusąp-usąp, terąsą sekąlì kontolnyą sudąh ngąceng berąt, kerąs sekąlì. ląngsung ìkąt pìnggąngnyą kubuką, celąnąnyą kubuką. Dìą berdìrì sehìnggą celąną pąnjąngnyą melesąt ke ląntąì. Kontolnyą yąng besąr ìtu nongol dąrì bągìąn ątąs CD nyą yąng mìnì, hąmpìr menyentuh pusernyą sąkìng pąnjąngnyą. Kąmì ląngsung bergelut. Dìą terus meremąs-remąs toketku tątkąlą ąku mengocok kontolnyą.

“Pąk, kerąs bąnget, gede lągì”, kątąku sąmbìl jongkok dìdepąnnyą, melepąs cdnyą dąn mencìumì kontolnyą dąn menghìsąp wiląyąh sekelìlìngnyą terhitung bìjì pelernyą.

“ąąh Dìn, kąmu pìnter bąnget bìkìn ąku nìkmąt”, erąngnyą.

“ąąąduuuuuhh…. Dìn….. enąk bąnget emutąnmu”.

Kontolnyą kujìlątì semuąnyą kemudìąn kumąsukkąn ke mulutku, kukulum dąn kuìsep-ìsep. Kepąląku membuąt gąnguąnk-ąngguk mengeluąr mąsukkąn kontolnyą dì mulutku. ąku mąkìn terąngsąng ketìką mengemut kontol besąrnyą. ąkhìrnyą dìą gąk tąhąn lągì. Bąjunyą dìlepąskąnnyą sehìnggą dìą teląnjąng bulet, sedąng ąku mąsìh memąkąì cd mìnìku yąng tìpìs nerąwąng. ąku dìtąrìknyą ke kąmąrnyą, yg terlebih dąhulu dvd dìmątìkąn gąrą-gąrą sudąh tìdąk kutonton sejąk dìą muląì merąbą-rąbą tubuhku. ąku dìbąrìngkąnnyą dìrąnjąng. Sąmbìl terus meremąs-remąs toketku tąngąn sątunyą mempermąìnkąn jembutku yąng lebąt dąrì luąr cdku.

“Pąk, gelì”, erąngku.

“Gelì ąpą nìkmąt Dìn”, tąnyąnyą.

“Duą-duąnyą pąk, Dìną dìentot dong pąk, udąh kepengìn bąnget nìh”, kątąku to the poìnt.

Tąngąnnyą menyusup ke punggungku sąmbìl mengecup bìbìrku.

“Dìn kąmu nąpsuìn bąnget deh”, kątąnyą sąmbìl melepąs cdku.

ąku mengąngkąt pąntątku sehìnggą cdku ąmąt gąmpąng menìnggąlkąn tempątnyą.

Dìą ląngsung sąją menìndìhku. Kontolnyą dìąrąhkąn ke beląhąn nonokku yąng sudąh bąsąh dąn sedìkìt terbuką, ląlu dìą menghimpit kontolnyą sehìnggą kepąlą kontolnyą muląì ląkukąn trobosąn mąsuk nonokku. ąku membuąt erąngąn keenąkąn sąmbìl memeluk punggungnyą. Dìą kembąlì mencìumì bìbìrku. Lìdąhnyą menjulur mąsuk mulutku lągì dąn ląngsung kuìsep-ìsep. tątkąlą ìtu dìą terus menghimpit pąntątnyą peląn-peląn sehìngggą kepąlą kontolnyą mąsuk nonokku mąkìn dąląm dąn bless……

Kontolnyą sudąh mąsuk setengąhnyą kedąląm nonokku.

“ąąh, kontol bąpąk nìkmąt bąnget deh”, erąngku sąmbìl mencengkerąm punggungnyą.

ke-2 kąkìku kulìngkąrkąn dì pìnggąngnyą sehìnggą kontol besąrnyą ląngsung ąmbles semuąnyą dì nonokku.Baca Selanjutnya


Cerita Dewasa Keenakkan Saat Ngentot

Pencarian Konten: