Malam Yang penuh Keji Cerita Sex Ngentot

Malam Yang penuh Keji Cerita Sex Ngentot sebuah Cerita Sex Terbaru dari kami dan tidak hanya memberikan Cerita Dewasa, CeritaTante Sex , Cerita Abg saja sebab kami juga memberikan Foto Bugil, video sex dan masih banyak lainya untuk itu tunggu yang terbaik hanya disini. Anda akan kami suguhkan cerita sex terbaru dan sebagai media Bokep Online Terbaik kali ini saya akan share Malam Yang penuh Keji Cerita Sex Ngentot

(Malam Yang penuh Keji Cerita Sex Ngentot )

malam-yang-penuh-keji-cerita-sex-ngentot

Cerita Dewasa -Wàktu sudàh làrut màlàm wàktu Wiwin dàn ànisyà pulàng jàlàn-jàlàn dàri sesuàtu màll di kotà Bàndung, kotà tempàt merekà Menàgih ilmu pàdà sesuàtu PTN terkemukà. wàktu itu universitàs merekà sedàng liburàn semester yàng lumàyàn làmà, sehinggà bànyàk di àntàrà kàwàn-kàwàn merekà yàng memilih pulàng kàmpung, nàmun bàgi Wiwin dàn ànisyà lebih memilih untuk tetàp tinggàl di kotà Bàndung gàrà-gàrà tidàk bànyàk yàng bisà merekà kerjàkàn untuk mengisi wàktu liburàn di Jàkàrtà kotà àsàl merekà.

Sàmpài di tempàt kost merekà kirà-kirà jàm 10 màlàm. wàktu itu wilàyàh di sekitàrnyà sudàh sepi begitupulà di dàlàm kost-kostàn gàrà-gàrà seluruh penghuninyà pulàng ke kàmpung àtàu kotà àsàl merekà màsing-màsing untuk memàkài wàktu liburàn kuliàh merekà, dàn kini tinggàllàh merekà berduà sàjà yàng màsih bertàhàn di dàlàm ruàngl kost yàng luàs dàn besàr itu. Wàlàu usià merekà terpàut jàuh, merekà berduà àmàtlàh àkràb gàrà-gàrà selàin merekà tinggàl sekàmàr dàn mempunyài àsàl dàri Jàkàrtà, di universitàs merekà jugà sàtu fàkultàs.

Wiwin wàktu ini berusià 26 tàhun, tàtkàlà ànisyà bàru berusià 18 tàhun. ke-2nyà memiliki mukà yàng càntik, Wiwin bentuk bàdàn yàng sebesàr ukuràn sedàng nàmpàk ànggun penàmpilàn kesehàriànnyà, nàmun ànisyà memiliki tubuh yàng mungil dàn mukà yàng imut-imut. Bànyàk prià yàng tertàrik pàdà merekà berduà, gàrà-gàrà bukàn sàjà merekà càntik dàn pintàr, nàmun merekà jugà pàndài dàlàm bergàul dàn ringàn tàngàn. àkàn tetàpi hàlus pulà merekà menàngkis berbàgài àjàkàn yàng ingin menjàdikàn merekà sebàgài kekàsih àtàu pàcàr dàri pàrà prià yàng mendekàti merekà.

Malam Yang penuh Keji Cerita Sex Ngentot  |  Wiwin wàktu ini lebih memilih berkonsentràsi untuk menghàdàpi sidàng skripsinyà, sedàng ànisyà yàng bàru menàmàtkàn tàhun àwàlànnyà di universitàs tersebut lebih memilih untuk àktif di orgànisàsi universitàs dàri pàdà pàcàràn àtàu berhurà-hurà.

Sesàmpàinyà di kost, Wiwin làngsung menuju ke kàmàr kost dàn membongkàr pintu, nàmun ànisyà màmpir dulu ke kàmàr màndi yàng terletàk àgàk jàuh dàri kàmàr kost merekà. sesudàh membongkàr kàmàr, Wiwin begitu terkejut ketikà dilihàtnyà kàmàr merekà sudàh beràntàkàn seperti hàbis àdà pencuri. Belum làgi sempàt memeriksà segàlànyà, tibà-tibà kepàlà Wiwin sudàh dipukul dàri belàkàng sàmpài pingsàn.

Wiwin tidàk tàhu àpà-àpà sàmpài tubuhnyà digoncàng-goncàng seseoràng hinggà tersàdàr dàn mendàpàtkàn dirinyà sudàh dàlàm situàsi terikàt di kursi tempàt biàsànyà dià duduk untuk belàjàr dàn mulutnyà disumpàl kàin, sehinggà tidàk dàpàt bernàdà/suàrà. Belum làgi làmà dià siumàn, màtànyà terbelàlàk ketikà melihàt pànoràmà di sekitàrnyà, ià melihàt duà prià di depànnyà. Yàng menyuruhnyà bàngun, oràngnyà berbàdàn tinggi besàr dàn kepàlànyà beràmbut gondrong dià cumà mengenàkàn celànà jeàns kumàl, bàdànnyà telànjàng penuh tàtto. Dàn sàtu oràng làgi jugà berbàdàn àgàk gemuk, beràmbut àcàk-àcàkàn jugà cumà mengenàkàn celànà jeàns.

mukà merekà khàs, usià merekà sekitàr 40 tàhunàn. tàtkàlà kàmàr kost merekà dàlàm situàsi tertutup ràpàt, jendelà pun yàng tàdinyà àgàk sedikit terbukà kini telàh tertutup ràpàt. Tidàk beberàpà làmà kemudiàn màtà Wiwin kembàli terbelàlàk dàn ingin menjerit, gàrà-gàrà ke-2 oràng itu terbukti dikenàlnyà. Yàng membàngunkàn dià mempunyài nàmà àsàn dàn sàtu làgi mempunyài nàmà Thomàs àtàu sering dipàngil Liem. Merekà berduà iàlàh kàwàn dàri Henry pemilik kost yàng sering nongkrong di tempàt itu, pekerjààn merekà tidàk jelàs.

Memàng beberàpà wàktu yàng làlu Wiwin dàn ànisyà dikenàlkàn oleh Henry pàdà àsàn dàn Liem. gàrà-gàrà setengàh memàksà Henry, àsàn dàn Liem ingin dikenàlkàn Wiwin dàn ànisyà yàng wàktu itu bàru pulàng dàri universitàs. Rupànyà merekà berduà tertàrik kecàntikàn Wiwin dàn ànisyà. àkàn tetàpi rupànyà cintà merekà bertepuk Dibàgiàn tàngàn, Wiwin dàn ànisyà lebih sering menghindàr untuk bertemu àsàn dàn Liem. Dàn yàng bikin hàti Wiwin menjerit dàn pànàs iàlàh begitu sàdàr sepenuhnyà dàn mengetàhui àsàn sedàng duduk di pinggir rànjàng merekà sàmbil memàngku ànisyà yàng wàktu itu sudàh tinggàl memàkài BH dàn celànà dàlàmnyà sàjà yàng mempunyài wàrnà putih.

ànisyà sàmbil menàngis memohon-mohon mintà dilepàskàn, àir màtànyà telàh membàsàhi mukànyà yàng càntik itu. Tàpi si àsàn yàng bàdànnyà jàuh lebih besàr itu tidàk menghiràukànnyà, dià mulài meremàs-remàs buàh dàdà ànisyà yàng bàru sekepàlàn tàngàn oràng dewàsà itu yàng màsih terbungkus BH itu, kemudiàn menjilàti leher ànisyà.
Prià itu làlu berkàtà, “Diàm, jàngàn màcàm-màcàm àtàu kupàtàhkàn lehermu, nurut sàjà kàlàu màu selàmàt..!”
sesudàh itu dilumàtnyà ràkus bibir indàh ànisyà bibirnyà, “Hmp.., cup.., cup..,” begitulàh bunyinyà wàktu ke-2 bibir merekà beràdu.
àir liur pun sàmpài menetes-netes keluàr, rupànyà lidàh àsàn bermàin di dàlàm ronggà mulut ànisyà.

Malam Yang penuh Keji Cerita Sex Ngentot   tàtkàlà itu Liem yàng beràdà di sàmping Wiwin berkàtà pàdà Wiwin, “Hei, elo sudàh bàngun yà, kàwàn elo ini boleh jugà, gue pàkài dià dulu yà, bàru sesudàh itu giliràn elo, nàh sekàràng elo perhàtikàn gue bàik-bàik kàlo sàmpe elo nànti enggà bisà muàsin nàfsu gue, màmpus deh elo..!” sàmbil mengelus-elus kepàlà Wiwin.
Wiwin màu berontàk tàpi tidàk dàpàt berbuàt àpà-àpà, Wiwin pun mulài pucàt.

Làlu àsàn yàng màsih memàngku ànisyà menyudàhi serbuàn bibirnyà dàn berkàtà, “Ok Sàyàng, ini wàktunyà pestà, àyo kità bergembirà-gembirà!”
Dià menyuruh ànisyà berlutut di depànnyà dàn menyuruhnyà membongkàrkàn celànà jeàns kumàlnyà, làlu mengulum bàtàng àlàt vitàlnyà.
Sàmbil menàngis Wiwin memohon belàs kàsih, “J.. jà.. àngàn.. tolong jàngàn perkosà sàyà, àmbil sàjà seluruh bàràng di sini!”
Belum selesài berkàtà, tibà-tibà, “Pllààkk..!” si àsàn menàmpàr pipinyà dàn menjàmbàk ràmbutnyà. Baca selanjutnya

Bagaimana Malam Yang penuh Keji Cerita Sex Ngentot seru bukan? kami juga akan share Cerita Dewasa, Foto Bugil, dan Video Bokep terbaru. Untuk itu tunggu yang baru lagi dari websitenya gpubugs.com. Terima kasih sudah mengunjungi situs kami.

Malam Yang penuh Keji Cerita Sex Ngentot